Dokumenty

Akty notarialne Tychy

Sporządzanie umów i aktów notarialnych w komfortowych warunkach, odpowiadając na wszystkie wątpliwości i pytania zainteresowanych stron.

Przedstawiamy zakres dokumentów wraz z wytycznymi do ich utworzenia. Poprawnie przygotowane dokumenty zaoszczędzą Państwa czas i skrócą przebieg procedury.
Przygotowanie aktów notarialnych odbywa się w komfortowych warunkach, w naszych gabinetach, gdzie spokojnie omawiamy aspekty sporządzanych umów i odpowiadamy na Państwa pytania.

Umowa sprzedaży

Sprzedaż nieruchomości gruntowej
WYMAGANE DOKUMENTY

Sprzedaż nieruchomości gruntowej:

 • podstawa nabycia, to znaczy dokument potwierdzający nabycie przez stronę sprzedającą nieruchomości; w przypadku, gdy podstawą nabycia jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia lub umowa darowizny dokonana po 01.01.2007 r., łącznie z zaświadczeniem właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającym, że nabycie jest zwolnione od podatku, lub że należny podatek został uiszczony, lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 • numer księgi wieczystej;
 • wypis z rejestru gruntów, w przypadku, gdy działka będzie wydzielana do nowej księgi wieczystej dodatkowo wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (Wydział Geodezji w Urzędzie Miasta lub w Starostwie Powiatowym);
 • zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości (Urząd Miasta/Urząd Gminy, Wydział Gospodarki Nieruchomościami/Gospodarki Przestrzennej);
 • zaświadczenie wydane przez starostę, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu oraz w stosunku do tej nieruchomości nie została wydana decyzja, o której mowa w  art. 19.ust. 3 ustawy o lasach zaświadczenie wydane przez starostę, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu oraz w stosunku do tej nieruchomości nie została wydana decyzja, o której mowa w  art. 19.ust. 3 ustawy o lasach;
 • zaświadczenie wydane przez gminę, że grunt jest bądź nie jest położony na obszarze objętym uchwałą o rewitalizacji bądź uchwałą o ustanowieniu na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji;
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, w przypadku, gdy aktem notarialnym podział ten będzie ujawniany w księdze wieczystej;
 • dane osobowe strony sprzedającej i kupującej, (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL), NIP – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 • w przypadku spółek – numer KRS oraz dane osób fizycznych reprezentujących spółkę (imiona, nazwisko, numer dowodu osobistego lub paszportu,  PESEL, adres zamieszkania), uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności, chyba że z ustawy albo z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej (np. z umowy Spółki) wynika, że uchwała taka nie jest potrzebna;
 • wartość rynkowa nieruchomości (cena sprzedaży);
 • sposób płatności (jeśli nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego – oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa)
 • termin wydania nieruchomości;
 • nr konta bankowego;
 • w przypadku nieruchomości zabudowanej – zaświadczenie, że w budynku nikt nie jest zameldowany.

Dodatkowe informacje:
Wyżej wymienione dokumenty są dokumentami podstawowymi do sporządzenia określonych czynności notarialnych. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

 

 

Sprzedaż nieruchomości lokalowej z księgą wieczystą (mieszkanie - odrębna własność)
WYMAGANE DOKUMENTY

Sprzedaż nieruchomości lokalowej z księgą wieczystą
(mieszkanie – odrębna własność):

 • podstawa nabycia, to znaczy dokument potwierdzający nabycie przez stronę sprzedającą nieruchomości; w przypadku, gdy podstawą nabycia jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia lub umowa darowizny dokonana po 01.01.2007 r., łącznie z zaświadczeniem właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającym, że nabycie jest zwolnione od podatku, lub że należny podatek został uiszczony, lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 • numer księgi wieczystej;
 • zaświadczenie wydane przez gminę, że nieruchomość jest bądź nie jest położona na obszarze objętym uchwałą o rewitalizacji bądź uchwałą o ustanowieniu na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji;
 • zaświadczenie o zadłużeniu bądź braku zaległości w płatności opłat eksploatacyjnych za lokal mieszkalny;
 • dane osobowe strony sprzedającej i kupującej, (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL), NIP – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 • w przypadku spółek – numer KRS oraz dane osób fizycznych reprezentujących spółkę (imiona, nazwisko, numer dowodu osobistego lub paszportu,  PESEL, adres zamieszkania), uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności, chyba że z ustawy albo z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej (np. z umowy Spółki) wynika, że uchwała taka nie jest potrzebna;
 • wartość rynkowa nieruchomości (cena sprzedaży);
 • sposób płatności (jeśli nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego – oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa);
 • termin wydania nieruchomości;
 • nr konta bankowego;
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany.

Dodatkowe informacje:
Wyżej wymienione dokumenty są dokumentami podstawowymi do sporządzenia określonych czynności notarialnych. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
WYMAGANE DOKUMENTY

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • podstawa nabycia, to znaczy dokument potwierdzający nabycie przez stronę sprzedającą lokalu; w przypadku, gdy podstawą nabycia jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia lub umowa darowizny dokonana po 01.01.2007 r., łącznie z zaświadczeniem właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającym, że nabycie jest zwolnione od podatku, lub że należny podatek został uiszczony, lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 • zaświadczenie dla celów zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu –  o przysługującym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu (Spółdzielnia Mieszkaniowa);
 • zaświadczenie o zadłużeniu bądź braku zaległości w płatności opłat eksploatacyjnych za lokal mieszkalny (Spółdzielnia Mieszkaniowa);
 • numer księgi wieczystej, jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu została założona (Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych);
 • dane osobowe strony sprzedającej i kupującej, (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL), NIP – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 • w przypadku spółek – numer KRS oraz dane osób fizycznych reprezentujących spółkę (imiona, nazwisko, numer dowodu osobistego lub paszportu,  PESEL, adres zamieszkania), uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności, chyba że z ustawy albo z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej (np. z umowy Spółki) wynika, że uchwała taka nie jest potrzebna;
 • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży);
 • sposób płatności (jeśli nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego – oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa);
 • termin wydania lokalu;
 • nr konta bankowego;
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany.

Dodatkowe informacje:
Wyżej wymienione dokumenty są dokumentami podstawowymi do sporządzenia określonych czynności notarialnych. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Umowa darowizny

Darowizna nieruchomości gruntowej
WYMAGANE DOKUMENTY

Darowizna nieruchomości gruntowej

 • podstawa nabycia, to znaczy dokument potwierdzający nabycie przez stronę sprzedającą nieruchomości, w przypadku, gdy podstawą nabycia jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia lub umowa darowizny dokonana po 01.01.2007 r., łącznie z zaświadczeniem właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającym, że nabycie jest zwolnione od podatku, lub że należny podatek został uiszczony, lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 • numer księgi wieczystej;
 • wypis z rejestru gruntów, w przypadku, gdy działka będzie wydzielana do nowej księgi wieczystej dodatkowo wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (Wydział Geodezji w Urzędzie Miasta lub w Starostwie Powiatowym);
 • zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości (Urząd Miasta/Urząd Gminy, Wydział Gospodarki Nieruchomościami/Gospodarki Przestrzennej);
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, w przypadku, gdy aktem notarialnym podział ten będzie ujawniany w księdze wieczystej;
 • dane osobowe darczyńcy i obdarowanego (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL);
 • wartość rynkowa nieruchomości;
 • termin wydania nieruchomości.

Dodatkowe informacje:
Wyżej wymienione dokumenty są dokumentami podstawowymi do sporządzenia określonych czynności notarialnych. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Darowizna nieruchomości lokalowej z księgą wieczystą (mieszkanie - odrębna własność)
WYMAGANE DOKUMENTY

Darowizna nieruchomości lokalowej z księgą wieczystą
(mieszkanie – odrębna własność)

 • podstawa nabycia, to znaczy dokument potwierdzający nabycie przez stronę sprzedającą nieruchomości; w przypadku, gdy podstawą nabycia jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia lub umowa darowizny dokonana po 01.01.2007 r., łącznie z zaświadczeniem właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającym, że nabycie jest zwolnione od podatku, lub że należny podatek został uiszczony, lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 • numer księgi wieczystej;
 • dane osobowe darczyńcy i obdarowanego (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL);
 • wartość rynkowa lokalu mieszkalnego;
 • termin wydania lokalu.

Dodatkowe informacje:
Wyżej wymienione dokumenty są dokumentami podstawowymi do sporządzenia określonych czynności notarialnych. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
WYMAGANE DOKUMENTY

Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • podstawa nabycia, to znaczy dokument potwierdzający nabycie przez stronę sprzedającą lokalu; w przypadku, gdy podstawą nabycia jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia lub umowa darowizny dokonana po 01.01.2007 r., łącznie z zaświadczeniem właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającym, że nabycie jest zwolnione od podatku, lub że należny podatek został uiszczony, lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 • zaświadczenie dla celów zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu –  o przysługującym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu (Spółdzielnia Mieszkaniowa);
 • numer księgi wieczystej, jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu została założona;
 • dane osobowe darczyńcy i obdarowanego (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL);
 • wartość rynkowa lokalu;
 • termin wydania lokalu.

Dodatkowe informacje:
Wyżej wymienione dokumenty są dokumentami podstawowymi do sporządzenia określonych czynności notarialnych. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Umowa deweloperska

Umowa deweloperska
WYMAGANE DOKUMENTY

Umowa deweloperska

 • prospekt informacyjny z załącznikami;
 • harmonogram spłat.

Dodatkowe informacje:
Wyżej wymienione dokumenty są dokumentami podstawowymi do sporządzenia określonych czynności notarialnych. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Umowa o dział spadku

Dział spadku nieruchomości gruntowej
WYMAGANE DOKUMENTY

Dział spadku nieruchomości gruntowej

 • prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia;
 • zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie spadku jest zwolnione od podatku, lub że należny podatek został uiszczony, lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 • numer księgi wieczystej;
 • wypis z rejestru gruntów, w przypadku, gdy działka będzie wydzielana do nowej księgi wieczystej dodatkowo wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (Wydział Geodezji w Urzędzie Miasta lub w Starostwie Powiatowych);
 • zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości (Urząd Miasta/Urząd Gminy, Wydział Gospodarki Nieruchomościami/Gospodarki Przestrzennej);
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, w przypadku, gdy aktem notarialnym podział ten będzie ujawniany w księdze wieczystej;
 • dane osobowe osób stawających do aktu notarialnego (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL);
 • wartość rynkowa nieruchomości.

Dodatkowe informacje:
Wyżej wymienione dokumenty są dokumentami podstawowymi do sporządzenia określonych czynności notarialnych. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Dział spadku nieruchomości lokalowej z księgą wieczystą (mieszkanie - odrębna własność)
WYMAGANE DOKUMENTY

Dział spadku nieruchomości lokalowej z księgą wieczystą
(mieszkanie – odrębna własność)

 • prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia;
 • zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie spadku jest zwolnione od podatku, lub że należny podatek został uiszczony, lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 • numer księgi wieczystej;
 • dane osobowe osób stawających do aktu notarialnego (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL);
 • wartość rynkowa lokalu mieszkalnego.

Dodatkowe informacje:
Wyżej wymienione dokumenty są dokumentami podstawowymi do sporządzenia określonych czynności notarialnych. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Dział spadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
WYMAGANE DOKUMENTY

Dział spadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia;
 • zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie spadku jest zwolnione od podatku, lub że należny podatek został uiszczony, lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 • zaświadczenie dla celów zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu –  o przysługującym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu (Spółdzielnia Mieszkaniowa);
 • numer księgi wieczystej, jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu została założona;
 • dane osobowe osób stawających do aktu notarialnego (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL);
 • wartość rynkowa lokalu.

Dodatkowe informacje:
Wyżej wymienione dokumenty są dokumentami podstawowymi do sporządzenia określonych czynności notarialnych. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Umowa o podział majątku

Podział majątku - nieruchomości gruntowej
WYMAGANE DOKUMENTY

Podział majątku – nieruchomości gruntowej

 • umowa majątkowa małżeńska wprowadzająca ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej, bądź prawomocny wyrok orzekający o rozwodzie;
 • podstawa nabycia, to znaczy dokument potwierdzający nabycie przez małżonków nieruchomości, w przypadku, gdy podstawą nabycia jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia lub umowa darowizny dokonana po 01.01.2007 r. do majątku wspólnego małżonków, łącznie z zaświadczeniem właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającym, że nabycie jest zwolnione od podatku, lub że należny podatek został uiszczony, lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 • numer księgi wieczystej;
 • wypis z rejestru gruntów, w przypadku, gdy działka będzie wydzielana do nowej księgi wieczystej dodatkowo wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (Wydział Geodezji w Urzędzie Miasta lub w Starostwie Powiatowych);
 • zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości (Urząd Miasta/Urząd Gminy, Wydział Gospodarki Nieruchomościami/Gospodarki Przestrzennej);
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, w przypadku, gdy aktem notarialnym podział ten będzie ujawniany w księdze wieczystej;
 • dane osobowe osób stawających do aktu notarialnego (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL);
 • wartość rynkowa nieruchomości.

Dodatkowe informacje:
Wyżej wymienione dokumenty są dokumentami podstawowymi do sporządzenia określonych czynności notarialnych. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Podział majątku - nieruchomości lokalowej z księgą wieczystą (mieszkanie - odrębna własność)
WYMAGANE DOKUMENTY

Podział majątku – nieruchomości lokalowej z księgą wieczystą
(mieszkanie – odrębna własność)

 • umowa majątkowa małżeńska wprowadzająca ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej, bądź prawomocny wyrok orzekający o rozwodzie;
 • podstawa nabycia, to znaczy dokument potwierdzający nabycie przez małżonków lokalu, w przypadku, gdy podstawą nabycia jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia lub umowa darowizny dokonana po 01.01.2007 r. do majątku wspólnego małżonków, łącznie z zaświadczeniem właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającym, że nabycie jest zwolnione od podatku, lub że należny podatek został uiszczony, lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 • numer księgi wieczystej;
 • dane osobowe osób stawających do aktu notarialnego (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL);
 • wartość rynkowa lokalu mieszkalnego;

Dodatkowe informacje:
Wyżej wymienione dokumenty są dokumentami podstawowymi do sporządzenia określonych czynności notarialnych. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Podział majątku - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
WYMAGANE DOKUMENTY

Podział majątku – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • umowa majątkowa małżeńska wprowadzająca ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej, bądź prawomocny wyrok orzekający o rozwodzie;
 • podstawa nabycia, to znaczy dokument potwierdzający nabycie przez małżonków lokalu, w przypadku, gdy podstawą nabycia jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia lub umowa darowizny dokonana po 01.01.2007 r. do majątku wspólnego małżonków, łącznie z zaświadczeniem właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającym, że nabycie jest zwolnione od podatku, lub że należny podatek został uiszczony, lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 • zaświadczenie dla celów zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu –  o przysługującym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu (Spółdzielnia Mieszkaniowa);
 • numer księgi wieczystej, jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu została założona;
 • dane osobowe osób stawających do aktu notarialnego (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL);
 • wartość rynkowa lokalu.

Dodatkowe informacje:
Wyżej wymienione dokumenty są dokumentami podstawowymi do sporządzenia określonych czynności notarialnych. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Umowa majątkowa małżeńska

Umowa majątkowa małżeńska
WYMAGANE DOKUMENTY

Umowa majątkowa małżeńska

 • odpis skrócony aktu małżeństwa;
 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL).

Dodatkowe informacje:
Wyżej wymienione dokumenty są dokumentami podstawowymi do sporządzenia określonych czynności notarialnych. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia
WYMAGANE DOKUMENTY

Akt poświadczenia dziedziczenia

 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony;
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
 • odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców lub aktów małżeństwa (w przypadku, gdy spadkobierczynią jest zamężna kobieta);
 • adres ostatniego miejsca zamieszkania oraz nr PESEL zmarłego;
 • informacje na temat wszelkich nieruchomości, które wchodzą w skład spadku (ich numery ksiąg wieczystych).

Dodatkowe informacje:
Wyżej wymienione dokumenty są dokumentami podstawowymi do sporządzenia określonych czynności notarialnych. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.