Opłaty

Notariuszowi przysługuje wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, właściwej dla danej czynności. Każdorazowo wynagrodzenie notariusza ustalane jest indywidualnie.

/ Rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2004 w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,
(Dz. U. nr 148 z 2004 poz. 1564).

Notariusz w związku z dokonywanymi czynnościami, jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera właściwe podatki. W przypadku, gdy w treści czynności zawarty jest wniosek o wpis do księgi wieczystej, a podlega on opłacie, notariusz pobiera od wnioskodawców opłatę sądową.

Kalkulator opłat notarialnych przy nabyciu nieruchomości.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

/ art. 6 ustawy Prawo o notariacie, (Dz.U.2008.189.1158, z późn. zm.).