Zakres czynności

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r., Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158) – Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, a dokonane przez notariusza zgodnie z prawem czynności, mają charakter dokumentu urzędowego. Do zakresu dokonywanych przez naszą Kancelarią czynności, należy:

 1. sporządzanie aktów notarialnych,
 2. sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 3. sporządzanie poświadczeń własnoręczności podpisów,
 4. sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 5. spisywanie protokołów zgromadzenia wspólników i walnych zgromadzeń,
 6. spisywanie protokołów przyjęcia i odrzucenia spadku oraz otwarcia i ogłoszenia testamentu,
 7. spisywanie innych protokołów np. z przebiegu zdarzeń, losowania nagród itp.,
 8. przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 9. sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 10. doręczanie oświadczeń,
 11. sporządzanie protestów weksli i czeków,
 12. sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

Przy czym przeważające czynności w naszej Kancelarii to:

 • obsługa podmiotów gospodarczych, w tym spółek prywatnych i publicznych przez sporządzanie umów spółek, ich zmian oraz protokołów zgromadzeń,
 • obrót prawami spółdzielczymi i nieruchomościami,
 • umowy deweloperskie,
 • poświadczenie dziedziczenia i działy spadków,
 • umowy majątkowe małżeńskie,

Ponadto notariusz bezpłatnie udziela wszelkich niezbędnych informacji w zakresie dokonywanych przez Państwa czynności w naszej Kancelarii. Czynności notarialne sporządzane są w lokalu Kancelarii, jednakże mogą być dokonywane poza siedzibą Kancelarii, również w godzinach innych niż godziny jej otwarcia, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.